021-8613868, 6813869 aba@borobudur.ac.id

Struktur Organisasi Doktor Hukum

Prof. Dr. H. Basir Barthos
Rektor

DR. Mohammad Faisal Amir
Direktur Pascasarjana

Dr. Hj. Emalia Dewi Kartika, MBA, MIBA
Sekretaris Pascasarjana

Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM
Ketua Program Doktor Hukum

Dr. Darwati, SH. MH
Sekretaris Program Studi Doktor Hukum